Loading...
//Risiko- og sårbarhetsanalyse for ansvarsområdet

Risiko- og sårbarhetsanalyse for ansvarsområdet

Prosjektgruppen har nå ferdigstilt en felles risiko- og sårbarhetsanalyse for de åtte deltagerkommunene i prosjektet Nordmøre og Romsdal brann og redning IKS.

Denne rapporten sammenstiller det overordnede risiko- og sårbarhetsbildet som den nye brann- og redningstjenesten står overfor i dag og i nærmeste framtid.

– ROS-analysen legger et viktig grunnlag for brannvernsamarbeidets videre arbeid. Den legger føringer for videre analysearbeid og for felles forebyggende- og beredskapsplaner, som sammen med dimensjoneringsforskriften, setter rammene for organisering og dimensjonering av det nye brannvesenet, sier brannsjef Alf Magne Smørholm i Molde brann- og redningstjeneste.

Analysen er gjennomført som en revisjon, tilpasning og oppdatering av ROS-analysen som ble ferdigstilt for brannvesen i ROR-kommunene i april 2017. ROS-analysen er utarbeidet av en arbeidsgruppe med deltakere fra alle samarbeidskommunene, med prosjektledelse fra Molde brann- og redningstjeneste. Alle brannmannskapene i kommunene ble involvert i arbeidet med å få fram aktuelle uønskede hendelser. Med dette grunnlaget ble det definert 19 uønskede hendelser for videre analyse. For disse er risiko og sårbarheter analysert, og forslag til tiltak registrert.

Hele rapporten kan du lese her.

By |2019-04-08T14:26:38+00:00februar 11th, 2019|Nyheter|0 Comments